Wat staat er in de algemene voorwaarden?

Algemene Voorwaarden Budgetbeheer Martin de Groot

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling

Indien de klant met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgetbeheer ook de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing. De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

3. Budgetplan

De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de klant dan wel de hulpverlener of begeleider van de klant een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van de klant vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan. Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van deklant met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet-maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gereserveerd.

In het kader van budgetbeheer is geen debetstand (ofwel roodstand, negatief saldo) mogelijk. Indien de budgetbeheerder en de klant geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan. In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en klant schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van dat wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

De budgetbeheerder zal de klant periodiek schriftelij

4. Verplichtingen budgetbeheerder

k informeren over de voortgang van het budgetbeheer. De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door maandelijks, binnen twee werkdagen na afloop van een kalendermaand een afschrift van de beheerrekening ter beschikking stellen aan de klant. De budgetbeheerder stuurt de klant een machtiging om het inkomen van de klant te ontvangen op de beheerrekening en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

5. Verplichtingen klant

De klant blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer van belang zijnde informatie zonder vertraging aan de budgetbeheerder te melden.

6. Informatie en registratie

De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle van belang zijnde informatie met derden. De klant is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoons-registratie van de budgetbeheerder. Op de persoonsregistratie van de budgetbeheerder is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

7. Aansprakelijkheid

De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke benaming en van welke omvang dan ook, die de klant door toedoen van de budgetbeheerder bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij hem in dienst zijnde medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.

8. Slotbepalingen

De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door zijn voor rekening van de klant in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

De budgetbeheerder kan in rechte ten bewijze van zijn handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door de budgetbeheerder conform getekende uittreksels uit zijn administratie.

Op de overeenkomst tot budgetbeheer en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Budgetbeheer Martin de Groot”.

Ondertekening:

Datum:.....................................Plaats:....................................

Naam van de klant(en):...........................................

Handtekening klant(en):..................................

Terug