Wat staat er in de overeenkomst budgetbeheer?

Overeenkomst Budgetbeheer

Budgetbeheer Martin de Groot, gevestigd te Haringvlietstraat 171, 3313 EC Dordrecht,
inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 66321581,
vertegenwoordigd door dhr. M. de Groot, hierna te noemen de 'budgetbeheerder'

en

Naam:
Geboortedatum:
BSN:

en (indien van toepassing)

Naam:
Geboortedatum:
BSN:

Adres:
Burgerlijke staat:

Hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen 'de klant'

In overweging nemende dat:

verklaren hierbij het onderstaande te zijn overeengekomen:

 1. De klant zal, zo nodig hierbij geholpen door de budgetbeheerder, een op zijn naam gestelde betaalrekening openen bij een andere bank dan de bank waarbij de klant nu een betaalrekening heeft. Deze nieuwe betaalrekening zal dienen als de beheerrekening waarop de inkomsten van de klant zullen worden ontvangen en waarvan de budgetbeheerder de uitgaven voor de klant zal doen.
 2. De klant verplicht zich om zelf geen betalingen vanaf de beheerrekening te doen. Als de klant dit toch doet zal dat voor de budgetbeheerder voldoende redenen zijn om deze overeenkomst per direct te beëindigen.
 3. De klant zal alles wat nodig is voor de budgetbeheerder om vanaf de beheerrekening betalingen te doen overhandigen aan de budgetbeheerder, zoals gebruikersnaam en wachtwoord voor internet-bankieren, bankpas en/of card-reader of digi-pas.
 4. De klant machtigt de budgetbeheerder om alle huidige en toekomstige inkomsten, van welke aard dan ook, namens de klant in ontvangst te nemen op de beheerrekening en al het nodige ter uitvoering van deze machtiging te verrichten.
 5. De klant zal van zijn financiële situatie een volledige en juiste opgave doen aan de budgetbeheerder.
 6. De klant geeft volledige openheid van alle zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen en van het saldo van alle bankrekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
 7. De klant verplicht zich om geen nieuwe schulden en/of andere financiële verplichtingen aan te gaan die de uitvoering van het op te stellen budgetplan zouden bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.
 8. De klant verplicht zich de budgetbeheerder van wijzigingen in zijn financiële omstandigheden en persoonlijke omstandigheden direct op eigen initiatief in kennis te stellen als deze wijzigingen van belang zijn voor de uitvoering van het budgetbeheer en op de wijziging betrekking hebbende schriftelijke bewijsstukken bij te voegen.
 9. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo op de beheerrekening, zodat de budgetbeheerder de betalingen kan doen volgens het overeengekomen budgetplan.
 10. De budgetbeheerder zal niet tot betaling op basis van het budgetplan overgaan als het saldo op de beheerrekening niet voldoende is om de betaling te doen. Er is geen roodstand op de beheerrekening mogelijk.
 11. De klant machtigt hierbij de budgetbeheerder alles te verrichten wat voor een goed verloop van het budgetbeheer noodzakelijk is. De klant machtigt de budgetbeheerder ook om inlichtingen bij derden in te winnen.
 12. De klant heeft gedurende de looptijd van het budgetbeheer te allen tijde recht op inzage in het verloop daarvan. Binnen twee werkdagen na afloop van een kalendermaand zal de budgetbeheerder een verslag van alle inkomsten ontvangen en alle uitgaven gedaan op de beheerrekening aan de klant ter beschikking stellen, hetzij via e-mail, hetzij via downloaden vanaf de website.
 13. De budgetbeheerder behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om bij een wijziging van de financiële omstandigheden dan wel persoonlijke omstandigheden van de klant het budgetplan aan te passen.
 14. De budgetbeheerder zal een eenmalige vergoeding van €100,-- in rekening brengen voor alle werkzaamheden die hij moet verrichten bij het opstarten van het budgetbeheer. Deze vergoeding zal, indien nodig in maximaal vier maandtermijnen, aan het eind van de kalendermaand van de beheerrekening worden afgeschreven.
 15. Voor de maandelijks te verrichten werkzaamheden zal hij een bedrag van €30,-- per maand in rekening brengen. Dit bedrag zal aan het eind van elke kalendermaand van de beheerrekening worden afgeschreven.
 16. De kosten die de bank in rekening brengt voor het aanhouden van de beheerrekening zijn voor rekening van de klant, deze kosten worden door de bank periodiek (per maand of per kwartaal) van de beheerrekening afgeschreven.
 17. De budgetbeheerder is verplicht om op basis van het overeengekomen budgetplan eerst de vaste lasten huur/hypotheek, energie, water en premie zorgverzekering van de klant te betalen. Daarna de overige uitgaven volgens het budgetplan en het leefgeld zal wekelijks of maandelijks overgemaakt worden naar de betaalrekening die de klant nu al heeft.
 18. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Na afloop van dit jaar overleggen de klant en de budgetbeheerder over het verloop van het budgetbeheer. Als de redenen waarom de klant het budgetbeheer heeft aangevraagd nog steeds gelden kan een verlenging van deze overeenkomst met een jaar worden aangegaan. Het verlengen en evalueren na afloop van de verlenging kan in principe jaarlijks herhaald worden.
 19. Zowel de klant als de budgetbeheerder kunnen deze overeenkomst on welke reden dan ook beëindigen door een schriftelijk verzoek tot beëindiging aan de tegenpartij te doen.
 20. Bij de beëindiging geldt een opzegtermijn van een kalendermaand. Deze opzegtermijn wordt gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgende op de maand waarin de opzegging heeft plaats gevonden.
 21. Als de overeenkomst tot budgetbeheer wordt beëindigd wordt het saldo van de beheerrekening uiterlijk 1 maand na de datum van beëindiging ter beschikking gesteld aan de klant, door overboeking op de betaalrekening van de klant.
 22. Deze overeenkomst voor budgetbeheer kan per direct, dus zonder opzegtermijn worden beëindigd:
  • a) Bij overlijden van de klant;
  • b) Door een onjuiste dan wel onvolledige opgave van de klant van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie;
  • c) Als de klant betalingen doet ten laste van de beheerrekening;
  • d) Door het niet of niet behoorlijk nakomen door de klant van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met deze overeenkomst tot budgetbeheer en de algemene voorwaarden tot budgetbeheer;
  • e) Door onder-bewindstelling of onder-curatele stelling van de klant;
  • f) Door verhuizing van de klant naar het buitenland, dan wel doordat de klant Nderland feitelijk heeft verlaten;
  • g) Als de betaling van de maandelijkse vergoeding niet langer gewaarborgd is;
  • h) Als voortzetting van het budgetbeheer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de budgetbeheerder kan worden gevergd.


Op deze overeenkomst zijn de “Algemene voorwaarden budgetbeheer” van Budgetbeheer Martin de Groot van toepassing. De klant bevestigt door ondertekening van deze overeenkomst en door ondertekening van de Algemene voorwaarden hiervan kennis te hebben genomen.

In deze overeenkomst kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht door een nadere schriftelijke overeenkomst tussen de budgetbeheerder en de klant.

De klant ontvangt een afschrift van de door de klant en de budgetbeheerder ondertekende budgetbeheer overeenkomst.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen worden beslist door de rechter die volgens het gewone recht daartoe bevoegd is.

Aldus overeengekomen en ondertekend.

Datum:.............................

Plaats:.............................

Handtekening budgetbeheerder:...........................................

Handtekening klant(en):.................................................

Terug